<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4543012661489340193', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

Μποστ.: Αληλογραφεία με τον Κόστα, i (ο Μποστ προς τον Κόστα)

24 Απρ 2012


29-XI-1963
Αγαπιτέ Κόστα

Ένας μήνας συμπληρόνετε σήμερον από την ημέραν που η Ένοσις Κέντρου ήλθε εις τα πράγματα και σχετικός διατηρούμεθα καλός και το υθικόν μας είναι άρειστον. Η μόνη ζημία είνε που μας έφυγον οι 15 κρατούμενοι. Όσον διά το ζήτημα της δορεάν Πεδείας, προς το παρόν, κρατόμεν τας θέσεις μας, δεδομένου ότι εις τας 10 νοεμβρίου, ουδείς είχε άγραφον το πεδί του εις το σχολίον και συνεπός από τα μέτρα αφτά ουδείς οφελήθη εφέτος, όστε να φοβόμαιθα ταχείαν διαροήν ψήφων. Κάτι μασημένα επίσης περί «σηλόγου γονέων» που ημπορούν να καταβάλουν τα έξοδα των επί πλέον καθηγητών, επροσγίοσε και αφτούς που ενόμιζον ότι και αι κιμολίαι θα εχαρίζοντο. Έχω λιπόν την γνόμην ότι ανησηχίαι δεν δικεολογούνται. Το ζήτημα των Μάβρων που εφοβούμεθα, ετακτοποιήθη, δεδομένου ότι πατήρ και υιός, επέστρεψαν από το ΝΑΤΟ με αδιανάς χήρας. Αι προσχωρήσεις που ανεμένοντο δεν έγιναν και επικρατεί σχετική Ευταξία. Σηνεπός δεν καταλαβένω διατή ο κ. Παπανδρέου εις τα Χανιά ελπίζει εις πλειοψηφίαν εις νέας εκλογάς και προλέγει 30% ΕΡΕ, 60% Κέντρον και 10% ΕΔΑ. Ο Μαρκεζίνης δεν θα κατέβη; Ή θα απόσχουν οι ανεξάρτητοι; Και διατή δίδει 10% στην ΕΔΑ; Συνφόνως με τα ιδικά μου αποτελέσματα εάν κατορθόσομεν να συγκρατήσομεν τας δυνάμεις μας εις το 40% και λάβη πράγματι 60% το Κέντρον, δεν μένει περιθόριον διά την ΕΔΑ, οπότε διαλύετε τελείος ο κουμουνισμός εν Ελλάδι. Εάν πρόκειται να προσφέρομεν δε αφτήν την Εθνικήν υπηρεσίαν εις την Ελλάδα, δεν βλέπο τον λόγον διατή να μην κατέλθομεν εις τας εκλογάς. Ακόμη και 55% να λάβη το Κέντρον και 45% εμείς, πάλι αποτελεσματικός συντρίβεται η ΕΔΑ. Έκανα του κόσμου τους λογαριασμούς με μεγάλην σχολαστικότητα εις το σπίτι και σε διαβεβεώ εις όλους τους υπολογισμούς πανθάνει τρομακτικήν πανωλεθρίαν αφτό το κόμα. Και 56% έδοσα εις την Ένοσιν Κέντρου και εκράτησα μόνον 44% για μας, και πάλι το κόμα αφτό δεν μπορεί να συγκεντρόση ούτε ένα τοις εκατόν. Και 58% προσέφερα εις το Κέντρον κατεβάζων το δικό μας στο 42% αλλά και πάλιν τίποτε ικανοποιητικόν διά τους κουμουνιστάς δεν εξέρχεται. Και απορώ γιατί ο κ. Παπανδρέου επιμένει να τον κρατή στο επίπεδο των 10% και να επιμένει να κατεβάζη εμάς στο 30%. Οι κουμουνισταί, εάν αντιληφθούν ότι θα λάβουν μόνον 10% με τον φόβον ότι δεν θα σχηματίσουν Κηβέρνησιν, θα ψηφίσουν όλοι Κέντρον. Και εδώ ακριβώς μπερδέβομαι και δεν ξέβρω πώς σκέπτεται. Αφού είς 8 έτη αγόνων και με την λαχτάραν των ανθρόπων που εζήτουν αλλαγήν κατόρθωσεν το Κέντρον να ανέλθη από το 34% εις το 42%, δηλαδή ηφξήθη και ανήλθε 8 μονάδες, κατά ποίαν λογικήν θα ανέλθη τόσον γρήγορα στο 60 εντός 2 μηνών πέρνοντας άλλες 18 μονάδες; Τι σηνέβη εις το μεταξή; Προέβη το πεδί του Μάβρου εις καμίαν ακριτομήθειαν ότι οι στρατιοτικές δαπάνες θα κατέλθουν εις το ήμιση; Είχαν όλοι οι γονείς άγραφα τα πεδία των και οφελήθησαν από τας εγγραφάς; Ανεκαλύφθη κανέν κολοσιαίον σκάνδαλόν μας, ή πανηγυρίζει ο Λαός επειδή διελύθησαν αι παρακρατικαί οργανόσεις και εξηρθρόθη η ΚΥΠ; Μήπως ψεβδώς μας διαβεβεούν ότι θα τύχη σεβασμού η ΚΟΦ και υπογείως μας την κονιορτοποίησαν; Γράψε μου σε παρακαλό να ξέβρω, διότη τας ημέρας αφτάς έχων εστραμένην την προσοχήν μου εις τας υπερατλαντικάς δολοφονείας ίσος να μου διέφυγον πληροφορίαι εσοτερικής φήσεος, χρήσιμοι διά τον αγόνα μας. Κατ' αρχήν μ' ενδιαφέρει το ύψος των αφξήσεων που εδόθησαν εις υπαλήλους και εργάτας (εις χωριστήν στήλην σημίοσέ μου τους σηνταξιούχους) , τι δάνια έλαβον οι αγρόται και την ακριβή ημερομηνίαν της ορκομοσίας Τούμπα και Κατσότα. Επίσης ημέραν και ώραν αν θυμάσαι που εκτήπησεν το χέρι του ο κ. Παπανδρέου εις το γραφείον του κ. Λαμπουΐς και του είπε «η Ε.Κ. δεν δέχεται μαθήματα Δημοκρατείας και επεμβάσεις από Αμερικανούς, αλλά ως Δημοκρατικόν κόμα αληθούς Δημοκρατείας θα στηριχθή εις τους 30 βουλεφτάς της ΕΔΑ, πιστή εις το πνέβμα της 3ης Νοεμβρίου, διότη ως Δημοκρατική Κηβέρνησις θεορεί και τους 700.000 Έλληνας, και δεν ακολουθεί Ρατσιστικήν πολιτικήν επειδή το θέλετε εσείς ή οι ανακτορικοί κύκλοι, που εβάλθητε να μας βγάλετε την Παναγεία, διότι εδό δεν είναι Τέξας όπου διοικούν 460 εκατομυριούχοι, αλά μία Χώρα Ελεφθέρα όπου κηβερνούν μόνον 200 οικογένειαι. Σηνεπός η Ελλάς, είναι πολή μικρά χόρα διά να διάπραξη μίαν τόσον μεγάλην ατημείαν».

Κάνε μου την χάριν Κόστα και γράψε μου τα όλα αφτά εις ένα άσπρο χαρτή με ορέα εβανάγνοστα γράματα δια να γνορίζο, εάν αφτό φησικά δεν σε κουράζει τόσον. Δεν σου γράφο περισότερα, διότη είμαι καλεσμένος εις το Σήνταγμα Χοροφηλακής όπου πρέπει να μιλήσω όσον δήναμαι πιο ανατριχιαστικός και να εξάψω τα πλήθη κανιβαλικώς προ των Χριστουγένων, και πρέπει να πάγω ενορίς διά να τακτοποιήσω ώστε ο στέφανός μου να εκφονηθή καταλήλος και βροντερώς και να μην τον αποσιοπήσουν.

Θα σου γράψω περιγραφήν της τελετής.

Μποστ


Από το βιβλίο του Μποστ Αληλογραφεία με τον Κόστα
Εκδόσεις Ερμείας, 1986
(το βιβλίο επακυκλοφόρησε το 1995 από τις εκδόσεις Νεφέλη)


Ακόμα
Μποστ: Επιστολαί προς μνηστήν - γράμμα 15ον

-η απάντηση του "Κόστα"-

Ετικέτες ,

ο Νίκος Ζαχαριάδης προς τον Αλέξη Πάρνη

17 Απρ 2012

Image and video hosting by TinyPic
26 Ιούλη 1956

Αγαπητέ Αλέξη,

Το γράμμα σου το πήρα με μικρή καθυστέρηση γιατί έλειπα στα χτήματα! Σιγά-σιγά μπαίνω στο νόημα της δουλιάς και ασκώ για την ώρα ακόμα μόνον τυπικά τα "ντιρέκτορσκι" καθήκοντά μου. Το ποίημα του Σμυρνώφ πολύ εν τάξει και έτσι στην μετάφραση πολύ πιο κατανοητό για μένα.

Η πρότασή σου για τις "Αβγές" πολύ εφπρόσδεχτη και υπερεφχάριστη, γιατί απτην άποψη των ελληνικών νέων εδώ έχουμε πλήρη ξεραΐλα, αν εξαιρέσεις μια εκπομπή του Λονδίνου που πιάνω κάθε πρωί. Δεν θα μπορέσεις να μάθεις και να μου στείλεις τις εκπομπές της Αθήνας καθώς και του Λονδίνου και Βαρσοβίας, στα ελληνικά (κύμα και ώρα); Ξεχωρίζω τη Βαρσοβία γιατί έχει το Δογάνη και δίνει αρκετά φρέσκα νέα απ' την Ελλάδα. Τις "Αβγές" φυσικά θα σου τις επιστρέψω.

Φωτογραφίες απαφτές που ζητάς δεν έχω ακόμα. Έχω τραβήξει μερικές στην περιοχή, μα το φιλμ ακόμα δεν τελείωσε κι η εμφάνιση κι εχτύπωση παρουσιάζει ακόμα λίγες δυσκολίες "λόγω προσκομάτων εις την οικιακήν εγκατάστασιν". Ώστε θα περιμένεις. Και ο καιρός σε μας είναι όλο βροχές όλο αυτό το διάστημα.

Ο Σηφάκος είναι καλά. Τον τάραξα στην ξεροφαγία. Τώρα, σε λίγες μέρες, θα τον ταχτοποιήσω σε παιδικό σταθμό.

Λίγα σπυριά ελληνική γη βάλε στο φάκελο της απάντησής σου. Χαιρετίσματα σ' όλους τους δικούς σου.

Γεια χαρά
Νίκος


Από το βιβλίο του Αλέξη Πάρνη Γεια χαρά - Νίκος,
Η αλληλογραφία μου με το Νίκο Ζαχαριάδη

εκδ. Καστανιώτη, 2011


H ανάρτηση είναι υπόδειξη και δουλειά του Χρήστου.


Ακόμα:
- ο Νίκος Ζαχαριάδης προς α) το ΚΚΣΕ και β) το ΚΚΕ
- o Αλέξης Πάρνης στα αυτοβιογραφικά, και στην "Κίχλη"

Link:
- «Δεν θεμελιώσαμε την εξουσία απ΄ τα κάτω και κοιμόμασταν» Συνταρακτικές εξομολογήσεις από τη Σιβηρία του άλλοτε ηγέτη του ΚΚΕ στις άγνωστες ως τώρα επιστολές του στον συγγραφέα Αλέξη Πάρνη, στo Βήμα, από τον Λάμπρο Σταυρόπουλο (17/12/2010)

Ετικέτες

Τάκης Βαρβιτσιώτης: Σου γράφω τούτη την επιστολή

10 Απρ 2012


Σου γράφω τούτη την επιστολή
Όπως κανείς ανάβει ένα λυχνάρι
Όπως χιονίζει στο περιβόλι
Όπως βρέχει πάνω στις στέγες
Όπως στενάζουν οι καπνοδόχες
Όπως χτυπάει η πένθιμη καμπάνα του κοιμητηριού

Σου γράφω τούτη την επιστολή
Όπως ανθίζουν οι αμυγδαλιές
όπως κυλάει το ρυάκι
Όπως κοιμούνται τα πουλιά μέσα στην πρασινάδα
Όπως σμίγουν τα στόματα των εραστών
Σχηματίζοντας ένα τριαντάφυλλο

Σου γράφω τούτη την επιστολή
Όπως κανείς ερωτεύεται για πρώτη φορά
Όπως ανοίγει ένα μπουμπούκι
Όπως μοιράζουν ελπίδες τα ρολόγια
Όπως σκάβει μες στον χειμώνα τις πέτρες η σιωπή
Όπως σκεπάζει ο ουρανός τα σκελετωμένα δέντρα

Σου γράφω τούτη την επιστολή
Με όλα μου τα σύννεφα
με όλα μου τ' αστέρια
Με την κορυφή του κυπαρισσιού
Για να μου χαρίσεις ένα ποτάμι
Για να μου χαρίσεις ένα όνειρο με τα φτερά του παγωνιού

Σου γράφω τούτη την επιστολή
Γιατί ο άνεμος παραμονεύει πίσω απ' την πόρτα
Γιατί μπορεί να μη σε ξαναδώ
Γιατί αξίζεις πιότερο κι απ' τη ζωή μου.


Από την Νέα Εστία, τχ. 1095,
15 Φεβρουαρίου 1973
(Αρχείο ΕΚΕΒΙ)


πρωτότυπη εικόνα: critique.gr
(αν διακρίνω σωστά -από την υπογραφή-, η προσωπογραφία είναι έργο του Κώστα Γραμματόπουλου)

Ετικέτες

Πινακοθήκη: William Knight Keeling (1807–1886)

3 Απρ 2012

6Love's Messenger6
Image and video hosting by TinyPic

Ετικέτες