<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4503636247666117187', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

Μποστ.: Αληλογραφεία με τον Κόστα, ii (ο Κόστας προς τον Μποστ)

Image and video hosting by TinyPic
30-ΧΙ-1963
Αγαπυτέ Μποστ

Κρίνης πολύ επιπολαίος τα πράγματα. Ο λογαριασμός του κ. Παπανδρέου, είνε ορθός. Εις τας προσεχής εκλογάς η ΕΔΑ θα λάβη 10% και ολιγότερον (πιθανόν 8%), η ΕΡΕ 30% και ολιγότερον (ας ίπομεν 27%), και το Κέντρον 60% και περισότερον (δηλ. 65% το ελάχηστον). Η κατάριψις του παγκοσμίου τούτου ρεκόρ — το οποίον ούτε ο εκ Φιρκά Ελεφθέριος Βενιζέλος δεν κατόρθοσεν να λάβη αν και Χαλεπώς εδιπλασίασεν την Ελλάδα — είνε δηνατόν ανά πάσαν στιγμήν να συμβή, λόγω της μεταστροφής που συνέβη εις νέα στρόματα του πληθυσμού από της 3ης Νοεμβρίου και εντέφθεν. Ο Λαός αφτός που πρότον επόθει αλαγήν, σήμερον επιθημεί διακαώς έναν Δημοκρατεικόν κοματικόν δικτάτορα σόφρονα, όστις δηναμικώς να λακτίζη 168 έδρας, διά να έχη άβριον 230. Και αφτό μάλον ο κ. Παπανδρέου θα το επιτύχη εφχερώς, διότη μετά την κατάργησιν των ποιστοπιϊτικών κοινονικών φρονημάτων, την ταφτόχρονον εφαρμογήν του «Πόθεν εσχες», την ανέβρεσιν των ηθικών αφτουργών εις το έγκλημα Θεσαλονίκης, την ελάτοσιν των φορολογιών και την ταφτόχρονον δάνοιξιν των Φιλελήνων και του Κοραή, τρομακτικώς ήφξησε πάλιν το ρέβμα υπέρ της Ε.Κ. Ακόμη και οι διστακτικοί αριστεροί, οι οποίοι με μισήν καρδιά εψήφισαν κέντρον μόνον και μόνον δια να βγάλουν εμέ από την μέσην, θα παρασύρουν και τους άλλους. Διότη η Αριστερά, βλέπων πόσον εκτιμάται υπό του κ. Παπανδρέου, που δεν παραλείπει να την θεωρή Εθνηκόν κόμα ισότιμον με τα άλλα και να το διαλαλή εις Ανάκτορα και Αμερικανούς (οι οποίοι τους 700.000 ψηφοφόρους αφτής τους έβλεπον ως βαμβακοσυλέκτας της Αλαμπάμας ή τρομπαριστάς βενζίνης του Τέξας) ηννόησεν ότι μόνη σανίς σοτηρίας της και προόδου, είναι ο Παπανδρέου, και μόνον Παπανδρέου θα ψηφίση λίαν προσεχώς. Ο κόσμος διστιχός είναι αχάριστος καο επιρεπής εις την δημαγογίαν και ο κόσμος που τον ακολουθεί και τον παρακολουθεί, θα ροτάει τον εαφτόν του (ο κόσμος). Πού βαδίζει ο Παπανδρέου; Μήπος πηγένει προς την ΕΔΑ; Όχι, δεν πηγένει εκεί, η ΕΔΑ πηγένει εις αφτόν. Τότε λοιπόν ας τον ακολουθήσομαι κι' εμείς να λάβη το 65% διά το οποίον ελήσαξεν. Αλ' εκείνο το οποίον ειλικρινώς δεν μπορώ να καταλάβω, είναι τι θα συνβή, εάν ο μη γένοιτο, δεν έλθουν εβνοϊκά τα πράγματα; θέλω να πω, τι θα γίνη εάν η Ε.Κ. εις τάς προσεχείς εκλογάς λάβη 44% εμείς 40% και η ΕΔΑ 16%; Θα έχομεν άλλους δύο τοποτηρητάς εις τα υπουργεία Οικονομικών και Προνοίας και θα έχομεν εκλογάς τον Απρίλιον; Και αν το αποτέλεσμα του Απριλίου δεν κριθή ικανοποιητικόν, θα κατέλθομεν πάλι τον Ιούνιον; Αλ' εάν κατά δίμηνον προβένομεν εις εκλογάς, πάβει το έτος να λέγεται δίσεκτον όπως διδασκόμεθα από το ηλιοστάσιον και εισερχόμεθα εις εν εκνεβριστικόν δύστοκον εκλογικόν ορθοστάσιον. Και τέλος Δεκεμβρίου, πιθανόν να έχομεν ισχηράν Δημοκρατικήν Κηβέρνησιν με 12 Ανακτορικούς τοποτηρητάς, αλλά όλοι οι Κεντρώοι υπουργοί θα περιφέρονται πέριξ αφτών, ωσάν τον Τούμπαν. Αλλά και πάλιν σε ερωτώ, πού θα εύρη τόσους ψήφους; Εμείς Κέντρον δεν θα ψηφίσομεν. Και αν άβριον ή μεθάβριον ο Παπανδρέου (αν φυσικά κρατήσομεν μέχρι τέλους!) χάσει όσους πήρε από την ΕΔΑ και δεν τον ψηφίσουν και αυτοί τί γίνεται; Διά να γίνη το 42% μόνον του 60% προϋποθέτει αστραπιαίας γεννήσεις μεταξύ Κεντρώων. Βεβέως τα ούτω γεννηθέντα μωρά διά εντατικής διαφοτίσεος και καταλήλου γαλουχήσεως, ημπορούν συν τω χρόνω να εξελιχθούν εις τα φανατικότερα Κεντρόα βρέφη, αλλά ποίος εις ένα μορόν θα εμπιστεφθή βιβλιάριον; Και αν το χάση: Και αν με ολίγας καραμέλας ο κουμουνιστής το πείση να στραφή κατά των γονέων του εις την ουράν; Καί αν απροσέκτως αντί να ρίψη τον φάκελον, πέση το ίδιον μέσα εις την κάλπην; Τι θα γίνη; Θα σταματά η ψηφοφορία, έως ότου το ανασήρει ο δικαστικός αντιπρόσοπος; Όχι, Μπόστ. Αφτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και απορώ πώς ο κ. Παπανδρέου ζητεί το 42% να γίνη μόνον του 60%. Άνθροπος με λεφκά μαλιά που κόπτεται υπέρ της Νεολέας και ιδρύει Πανεπιστήμια όπου εκφονεί λόγους, είναι αδήνατον να επιτρέψη οκτάορον ταλεπορίαν εις εβγενείς νέους 2 μηνών παρατάσων αφτούς εις την ούράν, επειδή ο ίδιος φλέγεται από νεανικόν ενθουσιασμόν διά να συμπληρόση τας 240 έδρας του. Κι' ας πούμε ότι τας έλαβε και προχωρεί απρόσκοπτος εις την ίδρυσιν Σχολείων. Με μαθητάς ρεβόπους θα τα επανδρόση; Αλ' όταν η μισή Ελλάς θα είναι ρεβόπους, δεν θα χρειάζεται Σχολεία, αλλά ορθοπεδικάς κλινικάς. Και δια να γίνουν αφταί και αι 240 έδραι δεν φτάνουν. Θα χριασθούν 350 έδραι το λιγότερον. Κι' επειδή διαθέτομεν 300, θα αναθεορήσομεν το Σήνταγμα και θα φέρομεν δια μίαν δεκαετίαν άνω κάτω το Κράτος. Δεν γίνονται αφτά τα πράγματα. Εδώ έναν πτερνοπαθή είχαμε και κοντέψαμε να τρελαθούμε.

Τι άλλα νέα εσή; Δεν μου έστηλες τον λόγον σου που απήγγειλες εις του Μακρηγιάνη. Τον αναμένο.

κόστας

Από το βιβλίο του Μποστ Αληλογραφεία με τον Κόστα
Εκδόσεις Ερμείας, 1986
(το βιβλίο επακυκλοφόρησε το 1995 από τις εκδόσεις Νεφέλη)


Ακόμα
Μποστ: Επιστολαί προς μνηστήν - γράμμα 15ον

-η επιστολή του Μποστ-

Ετικέτες

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Δημοσίευση σχολίου