<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d88644137678078798\x26blogName\x3d%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://allilografia.blogspot.com/\x26vt\x3d-4543012661489340193', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

γράμμα σε χαρτί

"Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι, φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου." - Γιάννης Βαρβέρης
 

ο Ίων Δραγούμης προς τον Κωνσταντίνο Π. Καβάφη

29 Μαΐ 2012


Φίλε Καβάφη,

Σε στέλνω ένα άρθρο δικό μου, που ίσως δεν σε αρέσει, αλλά σε θυμήθηκα τόσες φορές αφότου έφυγες από την Αττική που ήθελα να σε γράψω δυο λέξεις. Λυπήθηκα πολύ που δεν μπόρεσα να σε ιδώ προτού φύγης, μα με ήταν αδύνατο. Ελπίζω να με έχης πάντα φιλική ενθύμησι, όπως κ' εγώ για σένα. Αν δημοσιεύσεις τίποτε, παρακαλώ πολύ να με στείλεις κανέν αντίτυπο. Δεν ξέρω σε τι διάθεσι βρίσκεσαι, και αν ο Κωνσταντίνος Δέλτας θυμάται ακόμη την κοινή επιθυμία μας όλων, να βγαίνη στην Αλεξάνδρεια το περιοδικό που θα λέγεται «Τα τέσσερα τεύχη» - αλλά σας πληροφορώ και τους δυο πως σε λίγες μέρες έρχεται εδώ ο Βλαστός (Έρμονας) και θα μιλήσουμε βέβαια για το ζήτημα τούτο. Δεν σ' έγραψα και ότι ο ίδιος ο Β. με είχε μηνύσει πως θέλει και αυτός να συντέλεση αν και, καθώς λέγει, καιρό δεν έχει για να γράφη μακρειά άρθρα.

Και του Δέλτα και σένα, σας στέλνω τα πιο φιλικά μου χαιρετίσματα.

Ι. Δραγούμης
Δεδεαγάτς, 6 Νοεμβρίου 1905


Από τo περιοδικό Χάρτης, τχ. 5/6,
Απρίλιος 1983


πρωτότυπη φωτογραφία: ascsa.edu.gr

(η απάντηση του Κ.Π. Καβάφη, προσεχώς)

Ετικέτες

Μποστ.: Αληλογραφεία με τον Κόστα, ii (ο Κόστας προς τον Μποστ)

22 Μαΐ 2012

Image and video hosting by TinyPic
30-ΧΙ-1963
Αγαπυτέ Μποστ

Κρίνης πολύ επιπολαίος τα πράγματα. Ο λογαριασμός του κ. Παπανδρέου, είνε ορθός. Εις τας προσεχής εκλογάς η ΕΔΑ θα λάβη 10% και ολιγότερον (πιθανόν 8%), η ΕΡΕ 30% και ολιγότερον (ας ίπομεν 27%), και το Κέντρον 60% και περισότερον (δηλ. 65% το ελάχηστον). Η κατάριψις του παγκοσμίου τούτου ρεκόρ — το οποίον ούτε ο εκ Φιρκά Ελεφθέριος Βενιζέλος δεν κατόρθοσεν να λάβη αν και Χαλεπώς εδιπλασίασεν την Ελλάδα — είνε δηνατόν ανά πάσαν στιγμήν να συμβή, λόγω της μεταστροφής που συνέβη εις νέα στρόματα του πληθυσμού από της 3ης Νοεμβρίου και εντέφθεν. Ο Λαός αφτός που πρότον επόθει αλαγήν, σήμερον επιθημεί διακαώς έναν Δημοκρατεικόν κοματικόν δικτάτορα σόφρονα, όστις δηναμικώς να λακτίζη 168 έδρας, διά να έχη άβριον 230. Και αφτό μάλον ο κ. Παπανδρέου θα το επιτύχη εφχερώς, διότη μετά την κατάργησιν των ποιστοπιϊτικών κοινονικών φρονημάτων, την ταφτόχρονον εφαρμογήν του «Πόθεν εσχες», την ανέβρεσιν των ηθικών αφτουργών εις το έγκλημα Θεσαλονίκης, την ελάτοσιν των φορολογιών και την ταφτόχρονον δάνοιξιν των Φιλελήνων και του Κοραή, τρομακτικώς ήφξησε πάλιν το ρέβμα υπέρ της Ε.Κ. Ακόμη και οι διστακτικοί αριστεροί, οι οποίοι με μισήν καρδιά εψήφισαν κέντρον μόνον και μόνον δια να βγάλουν εμέ από την μέσην, θα παρασύρουν και τους άλλους. Διότη η Αριστερά, βλέπων πόσον εκτιμάται υπό του κ. Παπανδρέου, που δεν παραλείπει να την θεωρή Εθνηκόν κόμα ισότιμον με τα άλλα και να το διαλαλή εις Ανάκτορα και Αμερικανούς (οι οποίοι τους 700.000 ψηφοφόρους αφτής τους έβλεπον ως βαμβακοσυλέκτας της Αλαμπάμας ή τρομπαριστάς βενζίνης του Τέξας) ηννόησεν ότι μόνη σανίς σοτηρίας της και προόδου, είναι ο Παπανδρέου, και μόνον Παπανδρέου θα ψηφίση λίαν προσεχώς. Ο κόσμος διστιχός είναι αχάριστος καο επιρεπής εις την δημαγογίαν και ο κόσμος που τον ακολουθεί και τον παρακολουθεί, θα ροτάει τον εαφτόν του (ο κόσμος). Πού βαδίζει ο Παπανδρέου; Μήπος πηγένει προς την ΕΔΑ; Όχι, δεν πηγένει εκεί, η ΕΔΑ πηγένει εις αφτόν. Τότε λοιπόν ας τον ακολουθήσομαι κι' εμείς να λάβη το 65% διά το οποίον ελήσαξεν. Αλ' εκείνο το οποίον ειλικρινώς δεν μπορώ να καταλάβω, είναι τι θα συνβή, εάν ο μη γένοιτο, δεν έλθουν εβνοϊκά τα πράγματα; θέλω να πω, τι θα γίνη εάν η Ε.Κ. εις τάς προσεχείς εκλογάς λάβη 44% εμείς 40% και η ΕΔΑ 16%; Θα έχομεν άλλους δύο τοποτηρητάς εις τα υπουργεία Οικονομικών και Προνοίας και θα έχομεν εκλογάς τον Απρίλιον; Και αν το αποτέλεσμα του Απριλίου δεν κριθή ικανοποιητικόν, θα κατέλθομεν πάλι τον Ιούνιον; Αλ' εάν κατά δίμηνον προβένομεν εις εκλογάς, πάβει το έτος να λέγεται δίσεκτον όπως διδασκόμεθα από το ηλιοστάσιον και εισερχόμεθα εις εν εκνεβριστικόν δύστοκον εκλογικόν ορθοστάσιον. Και τέλος Δεκεμβρίου, πιθανόν να έχομεν ισχηράν Δημοκρατικήν Κηβέρνησιν με 12 Ανακτορικούς τοποτηρητάς, αλλά όλοι οι Κεντρώοι υπουργοί θα περιφέρονται πέριξ αφτών, ωσάν τον Τούμπαν. Αλλά και πάλιν σε ερωτώ, πού θα εύρη τόσους ψήφους; Εμείς Κέντρον δεν θα ψηφίσομεν. Και αν άβριον ή μεθάβριον ο Παπανδρέου (αν φυσικά κρατήσομεν μέχρι τέλους!) χάσει όσους πήρε από την ΕΔΑ και δεν τον ψηφίσουν και αυτοί τί γίνεται; Διά να γίνη το 42% μόνον του 60% προϋποθέτει αστραπιαίας γεννήσεις μεταξύ Κεντρώων. Βεβέως τα ούτω γεννηθέντα μωρά διά εντατικής διαφοτίσεος και καταλήλου γαλουχήσεως, ημπορούν συν τω χρόνω να εξελιχθούν εις τα φανατικότερα Κεντρόα βρέφη, αλλά ποίος εις ένα μορόν θα εμπιστεφθή βιβλιάριον; Και αν το χάση: Και αν με ολίγας καραμέλας ο κουμουνιστής το πείση να στραφή κατά των γονέων του εις την ουράν; Καί αν απροσέκτως αντί να ρίψη τον φάκελον, πέση το ίδιον μέσα εις την κάλπην; Τι θα γίνη; Θα σταματά η ψηφοφορία, έως ότου το ανασήρει ο δικαστικός αντιπρόσοπος; Όχι, Μπόστ. Αφτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και απορώ πώς ο κ. Παπανδρέου ζητεί το 42% να γίνη μόνον του 60%. Άνθροπος με λεφκά μαλιά που κόπτεται υπέρ της Νεολέας και ιδρύει Πανεπιστήμια όπου εκφονεί λόγους, είναι αδήνατον να επιτρέψη οκτάορον ταλεπορίαν εις εβγενείς νέους 2 μηνών παρατάσων αφτούς εις την ούράν, επειδή ο ίδιος φλέγεται από νεανικόν ενθουσιασμόν διά να συμπληρόση τας 240 έδρας του. Κι' ας πούμε ότι τας έλαβε και προχωρεί απρόσκοπτος εις την ίδρυσιν Σχολείων. Με μαθητάς ρεβόπους θα τα επανδρόση; Αλ' όταν η μισή Ελλάς θα είναι ρεβόπους, δεν θα χρειάζεται Σχολεία, αλλά ορθοπεδικάς κλινικάς. Και δια να γίνουν αφταί και αι 240 έδραι δεν φτάνουν. Θα χριασθούν 350 έδραι το λιγότερον. Κι' επειδή διαθέτομεν 300, θα αναθεορήσομεν το Σήνταγμα και θα φέρομεν δια μίαν δεκαετίαν άνω κάτω το Κράτος. Δεν γίνονται αφτά τα πράγματα. Εδώ έναν πτερνοπαθή είχαμε και κοντέψαμε να τρελαθούμε.

Τι άλλα νέα εσή; Δεν μου έστηλες τον λόγον σου που απήγγειλες εις του Μακρηγιάνη. Τον αναμένο.

κόστας

Από το βιβλίο του Μποστ Αληλογραφεία με τον Κόστα
Εκδόσεις Ερμείας, 1986
(το βιβλίο επακυκλοφόρησε το 1995 από τις εκδόσεις Νεφέλη)


Ακόμα
Μποστ: Επιστολαί προς μνηστήν - γράμμα 15ον

-η επιστολή του Μποστ-

Ετικέτες

Διονύσιος Σολωμός: Προς τον κύριον Γεώργιον δε Ρώσση εύρισκόμενον εις την Αγγλία

15 Μαΐ 2012


Του πατέρα σου, όταν έλθης,
δε θα iδής παρά τον τάφο'
είμαι ομπρός του και σου γράφω,
μέρα πρώτη του Μαϊού.

θα σκορπίσουμε το Μάη
πάνου στ' άκακα τα στήθη,
γιατί απόψε αποκοιμήθη
εις τον ύπνο του Χριστού.

Ήταν ήσυχος κι ακίνητος
ως την ύστερη την ώρα,
καθώς φαίνεται και τώρα
που τον άφησε η ψυχή.

Μόνο, μία στιγμή πριν φύγη
τ' ουρανού κατά τα μέρη,
αργοκίνησε το χέρι,
ίσως για να σ'ευχηθή.


Από το βιβλίο Διονυσίου Σολωμού Άπαντα
εκδ. Μπίρη, 1971


(πορτραίτο: rizospastis.gr)

Ακόμα:
- Ο Διονύσιος Σολωμός στο juke box, η ποίηση στο τραγούδι

Ετικέτες

Πινακοθήκη: John Haynes King (1831-1904)

8 Μαΐ 2012

6Writing the Letter6
Image and video hosting by TinyPic

Ετικέτες

Γκιγιώμ Απολλιναίρ: Σου γράφω Λου μου

2 Μαΐ 2012


Σου γράφω Λου μου απ' την καλαμένια καλύβα
Όπου σκιρτούν από αγάπη και ελπίδα εννέα αντρικές καρδιές
Τα κανόνια ρίχνουν τις οβίδες τους σε ομοβροντία
Και ακούω το δάσος να στενάζει δίχως πουλιά

Ήταν μια φορά στη Βοημία ένας ποιητής
Που έκλαιγε σπαρακτικά από αγάπη και μετά τραγούδαγε στον ήλιο
Ήταν κάποτε η κόμισσα Αλουέτ
Που ήξερε τόσο καλά να λέει ψέματα που τον έκανε και έχασε τα λογικά του
Έχασε το τραγούδι του έχασε τον ύπνο του

Μια μέρα εκείνη του λέει σ' αγαπώ ω! ποιητή μου
Μα δεν την πίστεψε και χαμογέλασε θλιμμένα
Έπειτα έφυγε τραγουδώντας το ρεφραίν Αλουέτ
Και κρύφτηκε βαθειά σ' ένα μικρό χαριτωμένο δάσος

Ένα βράδυ σιγομουρμουρίζοντας το όμορφο τραγουδάκι της
Η κόμισσα Αλουέτ έφτασε στο δάσος
Σ' αγαπώ ω! ποιητή μου και έρχομαι να στο πω
Θα σ' αγαπώ για πάντα Επί τέλους σε ξαναβλέπω
Και πάρε για πάντα την ψυχή μου που αναστενάζει

Ω άσπλαχνη Αλουέτ με τη σκληρή καρδιά αρπακτικού
Πάλι ψέματα είπες στον ευκολόπιστο ποιητή
Ακούω το δάσος να στενάζει στο φως του δειλινού
Η κόμισσα έφυγε και μετά μια μέρα ξαναγύρισε
Ποιητή εσύ μπορείς να με λατρεύεις όμως εγώ έχω άλλη αγάπη

Ήταν μια φορά ένας ποιητής στη Βοημία
Που έφυγε στον πόλεμο κανείς δεν ξέρει το γιατί
Αν θέλετε να σας αγαπούν εσείς μην αγαπάτε πιστέψτε με
Πέθανε λέγοντας κόμισσα Μου σ' αγαπώ
Και ακούω μέσα στο ξημέρωμα το τόσο παγερό
Τις οβίδες να πετάνε μακριά σαν την αγάπη του την ίδια

6 Απριλίου 1915 Mourmelon-le-Grand

Guillaume Apollinaire
μτφ-απόδοση στα ελληνικά: Τούλα Καρώνη


Από τον Μανδραγόρα, τχ.45
Δεκέμβριος 2011

(πρωτότυπη φωτογραφία: 3ammagazine.com)

Ετικέτες ,